Algemene voorwaarden

Art. 1 Partijen

De partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben zijn enerzijds het communication agency BeeNobby in zijn hoedanigheid van leverancier van de diensten en producten, hierna BeeNobby genoemd, en anderzijds de Klant als opdrachtgever en eindgebruiker van de geleverde diensten, hierna de Klant genoemd.
BeeNobby is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0692 566 934 met als maatschappelijke zetel Rode Kruisweg 30, B-3520 Zonhoven.

Art. 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, relaties en overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) tussen BeeNobby en de Klant. De algemene voorwaarden van BeeNobby hebben voorrang op die van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, doet de Klant afstand van zijn eigen algemene, aankoop- of bijzondere voorwaarden.
Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door een wetgevende of rechterlijke macht nietig zouden worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. De partijen zullen in dergelijk geval met elkaar overleggen en vervangende bepalingen opstellen. Daarbij zal voor zover mogelijk getracht worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo kort mogelijk te benaderen.

Art. 3 offertes & prijzen

De geldigheidsduur van door BeeNobby uitgebrachte offertes bedraagt standaard 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Offertes worden steeds vrijblijvend aangeboden en worden pas bindend na de schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de Klant door BeeNobby.

De prijzen in de offertes evenals prijzen die via andere kanalen aan de Klant worden opgegeven zijn steeds exclusief BTW, taksen en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders overeengekomen zijn deze prijzen ook exclusief eventuele administratie- en verzendingskosten. Prijzen worden steeds opgegeven in euro.

Art. 4 Bestellingen

Voor elke bestelling dient de Klant een bestelbon op te maken die de handtekening van een bevoegde medewerker of vertegenwoordiger van de Klant draagt. BeeNobby behoudt zich in geval van vergissingen of leemtes in de offerte het recht voor de betreffende offerte te corrigeren voor de aanvaarding van een bestelling. BeeNobby behoudt zich eveneens het recht voor bepaalde bestellingen zonder verdere motivatie te weigeren.

Art. 5 Uitvoering van de overeenkomst

Art. 5.1 Inspanningsverbintenis

Beenobby voert haar door de Klant verstrekte bestellingen uit met uiterste zorg, deskundigheid en naar best vermogen. In het kader van een overeenkomst of bestelling gaat BeeNobby ten opzichte van de Klant een inspanningsverbintenis aan.

Art. 5.2 Aangeleverde materialen of diensten van de Klant

Door de Klant aan BeeNobby verstrekte materialen of diensten voor de uitvoering van bestelde opdrachten (in analoge en/of digitale vorm) worden verondersteld een duplicaat te zijn en definitief en kosteloos ter beschikking gesteld aan BeeNobby voor de uitvoering van de opdracht. Dergelijk materiaal wordt dan ook na uitvoering van de bestelling door BeeNobby niet teruggestuurd naar de Klant, noch neemt BeeNobby enige verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging ervan.

Art. 5.3 Correcties – Evaluatie

BeeNobby geeft de Klant voor elke ontwikkelde tekst de mogelijkheid de tekst voor de uiteindelijke levering door te nemen en te controleren. Proefteksten worden ter beschikking gesteld per e-mail. De doelstelling daarbij is de Klant toe te laten te controleren of BeeNobby het door de Klant geleverde basismateriaal en de wensen van de Klant juist geïnterpreteerd heeft. BeeNobby zal de teksten in geval van opmerkingen van de Klant na het lezen van de proeftekst zonder meerprijs wijzigen in functie van de wensen van de Klant. Indien de Klant nadien nog wijzigingen wil aanbrengen, zullen deze gezien worden als auteurscorrecties en aan uurtarief supplementair worden aangerekend

 

BeeNobby biedt de Klant de gelegenheid door haar ontwikkelde concepten of strategieën te evalueren en eventuele bemerkingen daarbij te formuleren. Aansluitend zal BeeNobby het concept of de strategie in kwestie bewerken en aanpassen in functie van de bemerkingen en de wensen van de Klant. Indien de Klant nadien nog wijzigingen wil aanbrengen, zullen deze gezien worden als meerwerk buiten de offerte c.q. bestelling en aan uurtarief of forfaitair supplementair worden aangerekend.

Art. 5.4 Wijziging van de opdracht

Indien de Klant na de bestelling wijzigingen aanbrengt aan de oorspronkelijke opdracht, dan aanvaardt hij impliciet dat zowel de prijs van het order alsook de planning ervan kunnen worden beïnvloed. Indien BeeNobby akkoord kan gaan met de door de Klant gevraagde wijzigingen, zal zij de nodige aanpassingen volgens de wens van de Klant uitvoeren. Leidt dit tot meerwerk en bijkomende kosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, dan zal BeeNobby de Klant voornoemde extra werkuren en kosten supplementair in rekening. In de mate van het mogelijke zal zij de Klant vooraf een kostenraming bezorgen, die de Klant schriftelijk moet goedkeuren voor uitvoering.

Art. 5.5 Verbreking van de overeenkomst

Indien de Klant voor de volledige uitvoering ervan de overeenkomst verbreekt, dan factureert BeeNobby pro rata het tot dan toe uitgevoerde deel van de overeenkomst. Het zo gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft BeeNobby recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale bedrag van de oorspronkelijke bestelling met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

Art. 5.6 Derden

BeeNobby behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling van de Klant geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden. BeeNobby is er niet toe gehouden dergelijke samenwerkingen met onderaannemers aan de Klant te motiveren, noch kunnen zij door de Klant geweigerd worden.

Art. 5.7 Verzuim Klant

Ingeval de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk omwille van verzuim van de opdrachtgever of door overmacht zijnerzijds worden vertraagd of onmogelijk gemaakt, dan is BeeNobby ertoe gerechtigd het volledige bedrag van de bestelling in rekening te brengen en ditonverminderd haar recht verdere kosten, schade en interesten te verhalen op de Klant.

Art. 5.8 Spelling, grammatica en woordkeus

Teksten worden steeds geschreven volgens de regels van de standaardtaal. In haar woordkeus kiest BeeNobby echter nooit voor purisme. Het voorkomen in teksten van courant taalgebruik in plaats van de puristische vorm kan dan ook nooit als een gebrek worden bestempeld. Ook de aanwezigheid van zogenaamde belgicismen wordt niet beschouwd als een tekortkoming.

Art. 5.9 Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden altijd ten indicatieve titel medegedeeld. Verlenging van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Art. 6 Facturen & Betalingen

Art.6.1 Facturen

Bestellingen van de Klant worden standaard gefactureerd na de volledige levering van de opdracht. Voor bepaalde opdrachten kan BeeNobby echter de gehele of gedeeltelijke voorafbetaling vragen aan de Klant. Bij omvangrijke of langdurige projecten worden voorschotten gefactureerd naarmate de werken vorderen met een eindafrekening bij de volledige levering. De facturen worden in PDF-formaat per e-mail verstuurd naar een door de Klant op te geven adres of per post op papier naar de maatschappelijke zetel van de Klant.

Indien de Klant een factuur wenst te protesteren, moet hij dat schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum doen. Indien een factuur niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum geprotesteerd wordt, wordt zij geacht door de Klant aanvaard te zijn.

 

Art. 6.2 Betalingen

Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij er tussen de partijen schriftelijk een andere termijn werd overeengekomen. Betalingen door particuliere Klanten moeten gebeuren voor aanvang van de opdracht, tenzij BeeNobby schriftelijk andere betalingsvoorwaarden toestaat. Voor een eerste opdracht van een nieuwe Klant kan BeeNobby een voorschot op of de volledige betaling van het orderbedrag voor aanvang van de werken vragen.In geval van laattijdige betaling heeft BeeNobby zonder enige aanmaning of ingebrekestelling recht op een nalatigheidsinterest van 1 % per maand en een schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR, te vermeerderen met eventuele innings- en deurwaarderskosten.

Art.7 Intellectuele rechten / Copyright

Art. 7.1 Vrijwaring BeeNobby

Het is de uitdrukkelijke plicht van de Klant de door BeeNobby geleverde teksten, diensten en producten te controleren op eventuele onjuistheden, onzorgvuldigheden of fouten vooraleer hij deze via enig kanaal publiceert, laat publiceren, gebruikt of toepast. In alle gevallen draagt de Klant de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de hem door BeeNobby geleverde teksten, in het bijzonder bij publicatie. De Klant vrijwaart BeeNobby tegen elke aansprakelijkheid voor de schending van auteursrechten, portretrechten, gebruiksrechten, eigendomsrechten en eventuele andere rechten die mogelijk op teksten, afbeeldingen technieken en procedures rusten en dat zowel ten opzichte van de Klant zelf als ten opzichte van derden. BeeNobby aanvaardt nooit enige verantwoordelijkheid voor de toepassing of uitvoering van door haar ontworpen concepten of strategieën.

Art. 7.2 Copyright

Het copyright op geleverde teksten gaat, tenzij anders overeengekomen, over op de Klant zodra de volledige betaling van de bestelling door BeeNobby ontvangen wordt.

Art. 8 Vertrouwelijkheid

Zowel tijdens als na de uitvoering van hun overeenkomst zijn BeeNobby en de Klant elkaar volledige confidentialiteit met betrekking op de inhoud van de overeenkomst en de toegepaste werkwijzen, procedures en technologie ten opzichte van derden verschuldigd. Derhalve zal BeeNobby alleen informatie verstrekken aan opdrachtgevers of aan door hen gemachtigde personen.

Art. 9 Klachten

Klachten dienen schriftelijk en uiterlijk 8 dagen na levering aan BeeNobby te worden gemeld. Indien de klacht als gegrond wordt aanvaard, zal BeeNobby de nodige correcties of herstellingen aan de geleverde dienst of aan het geleverde product aanbrengen.

Ingeval er een schadevergoeding wordt geëist, dan kan die nooit hoger zijn dan het gefactureerde bedrag en is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot een maximum van € 25.000,00 per bestelling. De Klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding voor schade, hetzij materieel of immaterieel, direct of indirect voortvloeiend uit defecten aan door BeeNobby geleverde producten en diensten.

Art. 10 Geschillen – Bevoegde rechtbank

In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. BeeNobby behoudt zich echter het recht en de keuze voor om geschillen met buitenlandse Klanten eveneens in het land van oorsprong van de buitenlandse Klant voor de rechtbank te brengen.

Art. 11 Overmacht

Overmacht schorst alle verplichtingen van BeeNobby ten opzichte van haar klanten met betrekking op de uitvoering van geplaatste bestellingen. Als overmacht worden onder andere, doch niet limitatief, beschouwd brand in de bedrijfsgebouwen, oorlogen, burgeroorlogen, terroristische aanslagen …